Garantier

Garantier fra Atradius hjelper bedriften din med å oppfylle krav om sikkerhetsstillelse i nye kontrakter eller ordre og kan være en avlastning til kredittfasiliteter i bank.

I flere bransjer er det en forutsetning for å få en kontrakt eller ordre, at det blir stilt en garanti. Dette er noe vi i Atradius kan hjelpe deg med. Vi har mange års erfaring og ekspertise innenfor garantiområdet, og våre garantiløsninger er tilpasset den enkelte virksomhets spesifikke behov.

Gjennom vår profesjonelle rådgivning kan vi utnytte et internasjonalt team av spesialister, og sammen med våre utenlandske partnere kan vi stille garantier over store deler av verden.

 

Brooklyn bridge New York

 

Generelt om garantier

Atradius stiller alle former for garantier, med unntak av finansielle garantier. Med finansielle garantier forstås garantier til sikkerhet overfor andre finansieringskilder, for eksempel lån.

Du bør være oppmerksomme på den juridiske betydningen av en garantitekst, da visse typer garantier er mer risikofylte enn andre. Påkravsgarantier (on demand) er ofte mer risikofylte, da garantimottakeren betingelsesløst kan melde krav i garantien, uansett om misligholdelse kan bevises eller garantiprinsipalen har innsigelser. Dvs. at garantibeløpet blir ubetalt til garantimottakeren før de juridiske sider av saken er avgjort. Garantimottakeren kan ikke i samme utstrekning anmode om utbetaling under en betinget garanti. Ved utstedelse av en betinget garanti har du mulighet til å gjøre innsigelser overfor krav fremsatt av garantimottakeren. I dette tilfelle vil utbetaling under garantien først skje etter at et eventuelt erstatningskrav i henhold til kontrakten og garantien er endelig fastsatt.

Dersom du har ytterligere spørsmål om garantityper, tekster m.m. er dere velkommen til å kontakte oss.
 

Finansiell fleksibilitet

Atradius er uavhengig av bankene, og et samarbeid med oss på garantiområdet vil derfor gi mulighet til å avlaste dine kredittfasiliteter og skape økt finansiell fleksibilitet. En garantiløsning hos Atradius er et godt alternativ/supplement til andre garantistillere. Vi kan dessuten tilby konsernløsninger med lokal service til utenlandske datterselskap.
 

Individuelle garantiløsninger

Før vi inngår et samarbeid, fortar vi en vurdering av virksomhetens aktiviteter, muligheter og garantibehov. Avtalegrunnlaget etableres i form av en garantiramme, og under denne kan det løpende utstedes garantier opp til et avtalt maksimum.
 

Effektiv administrasjon

Når avtalen er inngått, utsteder vi normalt garantier samme dag som bestillingen er mottatt. Samtidig vil du som kunde oppleve en smidig og effektiv administrasjon. Du får også tilgang til vår online-portal , hvor du kan foreta ulike transaksjoner og hele tiden ha et oppdatert overblikk over din garantiportefølje.
 

Fordeler:

  • Økt finansiell styrke og fleksibilitet
  • Konkurransedyktige priser
  • Rådgivning på høyt nivå av erfarne spesialister
  • Løsningsorientert sparringspartner
  • Effektive administrasjons- og ekspedisjonsrutiner
  • Avlastning av bankavtaler
     
Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.