Landrisiko

Vårt kart med landrisiko gir en oversikt over risikonivået knyttet til land over hele verden. Kartet er basert på data samlet inn av vårt Economic Research-team, og fokuserer på en rekke faktorer.

Vårt kart med landrisiko er hentet fra en rekke kilder, og omfatter rangeringssystemet STAR. Dette er et system utviklet av Atradius Economic Research-team for å vurdere landrisiko, inkludert ulike politiske og økonomiske risikoer, eller sivil uro og konflikt.

 

Country Risk Rating | Atradius Country Risk Map

 


Landsrisiko

Selskaper som gjør forretninger internasjonalt, er avhengig av stabilitet i forretningsmiljøet i det fremmede landet. Overskudd og investeringer kan være sårbare for en negativ utvikling i dette miljøet. Denne risikoen blir i alminnelighet kalt «landsrisiko». Nivået av og endring i landsrisiko er derfor en viktig strategisk og operasjonell indikator for internasjonale selskaper.

Landrisiko dekker et bredt spekter av faktorer som politiske utvikling, risikoen for (væpnet) konflikt og statens økonomiske situasjon. Disse faktorene er knyttet for eksempel til regulatoriske endringer, risiko for konfiskering, sivil uro, krig, valutakontroll og devalueringer. Landsrisikoen tar hensyn til statens vilje og evne til å betale, og effekten av dette på evnen som offentlige eller private virksomheter har når det gjelder å innfri sine grensekryssende betalingsforpliktelser. Under vår kontrakt for politisk risikodekning, gir vi dekning mot en undergruppe av «landsrisiko»-hendelser. Hvis du ønsker å få mer informasjon om ett enkelt marked og dets STAR-rangering, viser vi til våre landrapporter.

 

Atradius STAR-rangeringen

STAR er Atradius' egen rangering av politisk risiko. STAR (Sovereign Transfer and Arbitrary Risk) representerer et rangeringssystem for vurdering av landsrisiko. Stjernerangeringen er et oppsummeringsmål for politisk risiko som er relevant for Atradius' forsikringsavtale, og er eksplisitt rettet mot virkningen på offentlige eller private virksomheter med grensekryssende betalingsforpliktelser.

Grovt sett blir standardtriggerne under en Atradius forsikring for politisk risiko klassifisert som enten Sovereign Transfer eller Arbitrary Risk.

STAR-rangeringen følger en skala fra 1 til 10, der 1 representerer den laveste risikoen, og 10 den høyeste. De 10 trinnene i rangeringen samles i fem hovedkategorier for at de skal kunne tolkes i form av kredittkvalitet. Med utgangspunkt i den mildeste delen av kvalitetsspekteret, spenner disse kategoriene fra «lav risiko» til «svært høy risiko».

 

Ansvarsfraskrivelse

Dette kartet er utarbeidet for informasjonsformål, og er ikke ment som en anbefaling eller forretningsråd om bestemte transaksjoner, investeringer eller strategier på noen som helst måte for den som leser kartet. Leserne må ta egne selvstendige beslutninger, kommersielle eller andre, angående informasjonen som blir gitt. Selv om vi har gjort alle forsøk på å sikre at informasjonen i denne rapporten er hentet fra pålitelige kilder, er Atradius ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler, eller for de resultater som er oppnådd ved bruk av denne informasjonen. All informasjon er korrekt så langt vi kjenner til og tror på tidspunktet for utgivelsen, men den har ikke som mål å forutsi fremtidig utvikling. All informasjon i denne rapporten blir gitt «som den er», uten noen garanti for fullstendighet, nøyaktighet eller rettidighet, eller for resultatene oppnådd ved bruk av informasjonen, og uten noen form for garanti, direkte eller indirekte. Under ingen omstendigheter vil Atradius, dets tilknyttede partnerskaper eller selskaper, eller partnere, representanter eller ansatte i disse, være ansvarlig overfor deg eller noen andre for noen avgjørelse eller handling som er gjennomført i tillit til informasjonen i denne rapporten, eller for eventuelle følgeskader, spesielle skader eller lignende skader, selv om de har blitt underrettet om muligheten for slike skader.