Om konsernet

Atradius er en stolt leverandør av globale kredittforsikrings- og inkassotjenester, samt garantier i utvalgte markeder.

Atradius i korte trekk

Våre kredittforsikrings-, garanti- og inkassotjenester hjelper bedrifter med å beskytte seg mot risikoen som er forbundet ved å selge produkter og tjenester på kreditt, samt å oppfylle krav om sikkerhetsstillelse.
 

Overblikk over vår globale virksomhet i dag

Atradius er et selskap eid av Grupo Catalana Occidente, S.A. og Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L. Ytterligere informasjon om våre aksjonærer er tilgjengelig på engelsk på konsernets hjemmeside.

 • Hovedkvarter i Nederland
 • Mer enn 95 års historie
 • Samlede inntekter 2 € milliarder
 • Tilstedeværelse i mer enn 50 land
 • 3.650 ansatte

 

Organisasjonsstruktur

Den operative strukturen i vårt globale selskap er organisert med tanke på å optimalisere effektivitet, og å redusere den regulatoriske kompleksiteten knyttet til å operere i jurisdiksjoner over hele verden . Ytterligere informasjon om konsernets organisasjonsstruktur er tilgjengelig på engelsk på Atradius gruppens hjemmeside .

 

Vår finansielle rating

Vår finansielle styrke har blitt bekreftet av ratingbyråene AM Best med A (excellent), outlook stable, og Moodys som A2 Outlook Stable. Begge ratingene bekrefter Atradius N.V.  sin ledende posisjon i markedet.

Se Atradius gruppens hjemmeside for oppdatert informasjon om våre ratinger.

 

Styret og ledelsen i Atradius N.V.

Vårt holdingselskap består av en konsernledelse og et styre. Sammen skal de lede selskapet, med fokus på våre kunder og interessene til våre aksjonærer.

Konsernledelsen har fem medlemmer og har det overordnede ansvar for at Atradius oppfyller sine mål, strategier og resultater. Generalforsamlingen utnevner medlemmer til konsernledelsen etter anbefaling fra styret.

Konsernledelsen består av:

 • David Capdevila, Chief Executive Officer
 • Andreas Tesch, Chief Market Officer
 • Christian van Lint, Chief Risk Officer
 • Claus Gramlich-Eicher, Chief Financial Officer
 • Marc Henstridge, Chief Insurance Operations Officer

Informasjon om vår ledelse og våre styremedlemmer er tilgjengelig på engelsk på Atradius Group sin hjemmeside.

Konsernstyret har ti medlemmer og er ansvarlig for å overvåke og veilede konsernledelsen. I likhet med konsernledelsen, er konsernstyret styrt etter Atradius og aksjonærenes interesser.

Konsernstyret består av:

 • Ignacio Álvarez, styreformann
 • Francisco Arregui, nestleder
 • Xavier Freixes
 • Désirée van Gorp
 • Carlos Halpern
 • John Hourican
 • Bernd-Hinrich Meyer
 • Hugo Serra
 • José Maria Sunyer

Konsernstyret har to komiteer: "Audit Committee" og "Remuneration, Selection and Appointment Committee". Ytterligere informasjon om disse komiteene er tilgjengelig på engelsk på Atradius gruppens hjemmeside.

 

Årsrapporter

Våre årsrapporter gir en god oversikt over resultatene til Atradius N.V. og gir informasjon om blant annet strategi, regnskap, samfunnsansvar og annen finansiell informasjon.

Klikk på linken for å finne våre siste årsrapporter.

(Last ned Adobe Reader)

 

Samfunnsansvar

Hovedmålet for Atradius er å fremme sikker handel. Dette påvirker vårt samfunnsansvar, da vellykket handel er avgjørende for økonomisk vekst over hele verden. Bedrifter som kan handle trygt er med på å skape arbeidsplasser og dermed redusere fattigdom. I tillegg støtter vi FNs ti Global Compact prinsipper, som blant annet handler om at en virksomhet skal være åpen og etisk.

Ytterligere informasjon finnes på www.atradius.com.

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.