Export Practice

Våre Export Practice-publikasjoner forteller inngående om potensielle risikoer og handelshindre som virksomheter som ønsker å eksportere til nye markeder, kan møte, og gir praktiske veiledning

Den som intet våger...

Når virksomheter forlater det velkjente innenlandske markedet til fordel for den ukjente mengden med  eksporthandel, opplever de forståelig nok at de står overfor ytterligere risikoer. Noen ganger er disse reelle  barrièrer for vellykket salg. I vårt sett med Export Practice-publikasjoner identifiserer vi disse risikoene, og viser deg noen måter å unngå dem på, med praktisk veiledning.

 

Export practice: Salgskontrakter innen eksport

Handelsforbindelser kan styrkes ved en sterk kontrakt. Dårlig definert  klausuler eller ulike tolkninger kan gjør at partene i kontrakten enten holder tilbake eller misligholder betalinger. Salgskontrakter innen eksport skisserer de viktigste områdene som må vurderes når du utformer en kontrakt for vellykket eksport.

 

Risikosikring i internasjonal handel

Hvilke sikringstiltak er best egnet for forretninger i utlandet?

Merk: Export Practice-rapportene er bare tilgjengelig på engelsk.

 

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.