Rapporter

Våre rapporter gir deg analyser av den økonomiske situasjonen i mer enn 40 land, og fremtidsutsiktene til de største bransjene.

Filter:

Featured Publication
Image of a fleet of cars

Any imposition of tariffs on car parts and vehicle imports would severely impact the US automotive industry, most probably leading to more insolvencies.


Market Monitor

  • USA
  • Automotive/Transport

Internasjonal handel

Rapporter om kredittstyring, eksportpraksis og vårt kvartalsvise risikokart som ser på risiko på landnivå.

Trading Briefs | Atradius

Bransjeutsikter

Et raskt overblikk over kredittrisiko i nøkkelbransjer i viktige markeder.

IPF Teaser Weather Icon

Risikokart

Et verdenskart som viser politisk risiko i de enkelte land.

Risk map | Atradius

Landrapport

Rapporter om polititisk stabilitet, økonomiske resultater og fremtidsutsikter basert på vekst i BNP, eksport, investeringer og forbrukerindikatorer.

Country Report Teaser Image

Økonomisk forskning

Økonomisk utvikling og konkursutvikling i et utvalg markeder.

Economic Research Teaser Image - Local

Market Monitor

Rapporter om nøkkelbransjer i utvalgte markeder med fokus på kredittrisiko og økonomiske forhold.

Hard Hat | Atradius

Barometer for betalingspraksis

En årlig undersøkelse om selskapers betalingspraksis i mer enn 30 land globalt.

Payment Practice Barometer Teaser

Inkassohåndbok

Vår internsjonale inkassohåndbok inneholder informasjon om lovgivning og inkassoprosesser i en rekke land.

Alacak Tahsilatı | Аtradius Türkiye
Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.