Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Loven bygger på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Atradius NUF er filial av Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, som er hjemmehørende i Spania. Hovedaksjonær i konsernet er Grupo Catalana Occidente (heretter GCO).

I årsrapport som publiseres av konsernet finner man oversikt over blant annet organisasjonsstruktur, aksjonærer, produkter og tjenester samt markeder hvor Atradius har tilstedeværelse.

Atradius N.V. og dets datterselskaper og filialer er fullt og helt forpliktet til å overholde gjeldende lovgivning. Vi har et omfattende rammeverk på plass, som inkluderer en Code of Conduct og andre tilsvarende prosedyrer. Atradius sin Code of Conduct angir prinsippene og retningslinjene for selskapets juridiske og etiske etterlevelse som omfatter alle ansatte i Atradius. Det inkluderer blant annet bestemmelser om arbeidsetikk, like muligheter, miljø, Atradius sin forpliktelse til å bekjempe økonomisk kriminalitet osv. Eventuelle brudd på Code of Conduct eller interne retningslinjer og prosedyrer kan rapporteres konfidensielt gjennom kanalene etablert i Atradius Speak-Up Procedure.

Atradius har implementert en modell med tre hovedlinjer. Førstelinjen består av ledere og ansatte, som er ansvarlige for å identifisere og håndtere risiko som en del av deres ansvar i driften av virksomheten. Andrelinjen inkluderer personell som utfører funksjonene Compliance og Enterprise Risk Management. Tredjelinjen består av internrevisjon, som gjennom en risikobasert tilnærming gir en evaluering av effektivitet og overholdelse av interne kontroller, retningslinjer og prosedyrer i organisasjonen.

Atradius har fokus på bærekraft og våre ambisjoner er formalisert ved opprettelsen av en dedikert ESG komité ledet av CFO Claus Gramlich-Eicher. Atradius har også ansatt en egen leder for ESG for å drive arbeidet videre fremover.

Atradius sine bærekraftinitiativer og rapportering er samordnet med vårt morselskap GCO. Mer informasjon om bærekraftsatsingen og link til rapporter fra GCO kan man finne her.

 

Kartlegging og vurdering

Fra bransjeorganisasjoner antas det at finanssektoren i utgangspunktet ikke representerer noen høyrisikoprodukter eller –tjenester i lys av lovens virkeområde.

Våre leverandører er i all hovedsak norske selskaper, og mange av disse er også underlagt åpenhetsloven. Vi vurderer derfor risikoen for menneskerettighetsbrudd som lav. De leverandørene som vurderes å ha høyest bransjerisiko er renhold, catering og IT. Renholdstjenesten som vi benytter er godkjent i renholdsregisteret hos Arbeidstilsynet.

Vi har noen få utenlandske leverandører innen kredittvurdering og IT. Atradius har ingen IT-avdeling i Norge, og avtaler om levering av IT-utstyr inngås på konsernnivå eller samlet for de nordiske filialene. Leverandører av hardware er store konsern som publiserer Code of Conduct samt andre dokumenter knyttet til oppfølging av menneskerettigheter og ESG mer generelt. Virksomhetene er også underlagt åpenhetsloven. 

Leverandører utenfor Norge er lokalisert innen EU/EØS samt i Storbritannia.

Vi har flere mindre leverandører hvor innkjøpsverdi totalt i løpet av året er under
kr 25 000. Vi har valgt å prioritere vurdering av leverandører som overstiger denne terskelverdien. 

Av større leverandører er det flere som allerede publiserer informasjon om bærekraft generelt eller menneskerettigheter spesielt, i egne rapporter eller som en del av årsrapporten. Videre er det flere som har informert om at det kommer en redegjørelse i henhold til åpenhetsloven på deres nettsider senest innen 30.06.2023. Vi vil følge opp for å se hvilken informasjon som gis.

 

Oppfølging

En egen Counterparty Due Diligence Policy er under utarbeidelse i konsernet og skal etter planen være ferdigstilt i løpet av 2023.

I forbindelse med dette skal det sendes ut skjema til leverandører og forretningspartnere. Da vil vi også benytte anledning til å stille spørsmål til flere av virksomhetene for kartlegging av deres overholdelse av menneskerettigheter.

 

Informasjonsforespørsler

I henhold til loven har enhver rett på informasjon om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser. Henvendelser kan rettes til oss ved å sende en e-post til kundesenter.no@atradius.com. Vi vil besvare henvendelsen senest innen tre uker etter at denne er mottatt.